lunes, 14 de diciembre de 2015

Disseny i Creació de Materials educatius

Per poder fer front a les noves necessitats educatives que han anat sorgint els darrers anys arran dels avenços tecnològics, es van crear diverses plataformes que permeten la creació de material didàctic interactiu, amb el que els alumnes poden posar en pràctica els seus coneixements sense haver de sentir-se avaluats. Aquests consisteixen en petites activitats que es porten a terme a l'ordinador, la tablet, etc. i que tenen la funció de reforçar allò que s'ha après a classe.

Per elaborar aquests recursos s'han de tenir en compte 5 factors: 
 • Que volem aconseguir, quin aprenentatge volem que adquireixin els alumnes.
 • Que material serà necessari i de quina manera.
 • Qui facilitarà aquest material als alumnes.
 • Com volem que ho aprenguin, metodologia.
 • Eines.
Actualment, i degut als grans avenços tecnologics, trobem una gran varietat de llocs web, aplicacions, etc, que permeten la creació de recursos educatius oberts (OER): 


Personalment, creiem que els OER són un bon mecanisme per fomentar l'aprenentatge en un punt en el que la tecnologia és part del nostre dia a dia i en què els alumnes són cada cop més "digitals".


lunes, 30 de noviembre de 2015

Flipped Classroom

Gràcies a la importància que estan guanyant actualment les noves tecnologies, ha sorgit una metodologia educativa anomenada "Flipped Classroom". En aquesta es canvia totalment el concepte de classe en què el professor explica, els alumnes escolten i a casa fan els deures, doncs el que es vol és que els alumnes adquireixin a casa els conceptes bàsics a través de videos, textos...  que després es treballaran a classe mitjançant activitats, treballs...

Realment pensem que és una metodologia innovadora i que tracta d'individualitzar el màxim possible l'atenció del professor, que adquireix un rol més d'orientador en l'aprenentatge. Tot i això també hi ha aspectes negatius en els que s'ha de treballar, ja que no tots els nens i famílies es podran permetre un ordinador o tindran accés a un sempre i dificulta la tasca de l'adquisició dels conceptes bàsics que es treballen fora de classe, i això fa augmentar l'exclusió social que finalment sentiran aquests alumnes. A més exigeix una responsabilitat per part de l'alumne i la família (si es tracta d'alumnes més petits) de mirar cada dia el contingut a casa i no es garanteix que tots els alumnes s'ho mirin sempre tot, molts preferiran fer una altra cosa en lloc de posar-se a mirar o fer coses de classe.

Amb tot el que hem expossat sobre el tema, creiem que la proposta és bona, però que encara s'ha de treballar per aconseguir millors resultats per evitar que hi hagi exclusió o irresponsabilitat per part de l'alumne o la família a l'hora de mirar es continguts a casa.

martes, 17 de noviembre de 2015

Seguretat a internet

La seguretat a internet està lligada al tema de la identitat digital. Un dels primers filtres a tenir en compte serien: l'antivirus (a nivell de xarxa) i el firewall (protecció de la IP).
Una forma d'accedir a informació de manera segura és a través de les http://, aquestes ens proporcionen una informació protegida.

Amb l'ús d'internet a través de les diverses plataformes que hi ha avui en dia, trobem que es donen dues conductes:
 • Conducta addictiva: aquesta provoca la necessitat d'estar pendent dels dispositius electrònics. Es considera una patologia.
 • Conducta disfuncional: és el mal ús de la xarxa com per exemple el fishing (suplantació de la identitat) o el ciberassetjament.

CIBERASSETJAMENT ENTRE IGUALS

El ciberassetjament és quan de forma reiterada algú rep agressions d'altres mitjançant suports mòbils o virtuals. Dins del mal ús es donen dos fenòmens: el grooming i el ciberassetjament.

Característiques del ciberassetjament:
 • Mitjà (eines tecnològiques)
 • Format (assetjament indirecte)
 • Anonimat
 • Perdurabilitat (disponibilitat de la informació a la xarxa)
 • Potencial de difusió (internet)
 • Inseguretat (la víctima no pot fugir)
 • Proximitat
 • Relació amb l'assetjament (exclusió i aïllament a la vida real)
 • Desequilibri de poder (el ciberassetjador no s'exposa)
 • Intencionalitat
 • Falsa victimització de l'assetjador
 • Agrupament de ciberassetjadors
Conductes:
 • Amenaçar
 • Prendre contrasenyes
 • Suplantar identitats
 • Creació de webs amb continguts agressius 
 • Enviar fotos o vídeos per e-mail
 • Enquestes a internet amb voluntat d'humiliar 
 • Insults i amenaces en jocs multijugadors
 • Enviar virus
Tipus:
 •  Provocació incendiària
 • Fustigació
 • Denigració
 • Assetjament públic
 • Exclusió social
 • Suplantació de la personalitat
 • Difamació i joc brut
 • Sexting
Tot això pot donar lloc al grooming que consisteix a guanyar-se la confiança del menor per obtenir satisfacció sexual (pederastes). També la sextorsió que és el xantatge amb els continguts.

Les tecnologies aporten avantatges però també coneixem casos en el que aquestes provoquen riscos com: addicció o vulneració de drets. Com a educadors hem de prevenir i resoldre pacíficament aquests riscos. tal i com la llei orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació ens reflexa.

 • Normativa sobre protecció de dades:
Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD): Aquesta garanteix i protegeix les dades personals i familiars.

 • Normativa sobre ús d'imatges:
La llei orgànica 1/1982 de 5 de maig de Protecció Civil al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge denúncia la utilització d'aparells per al coneixement de la vida íntima d'una persona, divulgació i reproducció d'aquesta.

La llei 1/1996 de protecció jurídica del menor del 15 de gener diu que els menors tenen dret a l'honor, intimitat personal i a la seva pròpia imatge.

La llei 15/2010 del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència regula les imatges de menors per evitar qualsevol tipus de vulneració dels seus drets.

Indicadors de ciberassetjament:

 • Físics
 • Conductuals
 • Emocionals
 • Per part dels companys
Indicadors físics:

 • Trastorns alimentaris i de la parla
 • Problemes a la son i tics nerviosos
Indicadors conductuals:

 • Assetjament al centre educatiu
 • Comparteix informació personal: dades, contrasenyes, manté contacte amb persones desconegudes, etc.
 • Absentisme i rendiment escolar baix
 • Canvis sobtats de conducta: per exemple comportaments estranys després d'una trucada.
Indicadors emocionals:
 • Trastorns emocionals
 • No tenen habilitats socials
 • Inseguretat, manca d'autocontrol
 • Canvis sobtats d'emocions
 • Comportament antisocial
 • Es mostra enfadat i frustrat quan utilitza les tecnologies
Indicadors per part dels companys:
 • Bromes desagradables i missatges electrònics insultants
 • Li diuen que és culpable del que li passa
 • El marginen i inciten als altres a fer-ho també
Proposta d’actuacions amb l’alumnat ciberassetjat:

Totes le actuacions que es realitzin tenen que ser sota la màxima confidencialitat possible, per la seguretat i tranquilitat de l'alumne.

Actuacions que es ralitzen amb l'alumne:
 1. Mesures de protecció i seguretat: sempre consensuades amb la família de l'alumne, aproximant la relació amb el centre i el seu entorn més proper.
 2. Obresvació específica: observar desde ben a prop a l'alumne que està patint el ciberassetjament per veure possibles modificacions en el seu comportament habitual.
 3. Mesures organitzatives de tot del personal del centre: fer un control rutinari de tots els espais i moments on l'alumne pot patir el ciberassetjament, més remarcat a espais on por utilitzar internet desde qualsevol smartphone o aparell amb conexió wifii.
 4. Mesures específiques: per poder atendre dificultats en el seguiment del ritme escolar per culpa de patir ciberassetjament.
 5. Assessorament en conductes de ciberprotecció per part del professorat especialista en àrea TIC, i mossos d’esquadra de l’ORC (Oficina de relacions amb la comunitat): com sería el programa Internet Segura.
 6. Assessorament a càrrec del professorat orientador i tutor/a en conductes que facilitin respostes assertives per part de l'alumne.
 7. Acompanyament per part del tutor, docent o orientador: per ajudar a la recuperació de com podría ser l'autoestima de l'alumne i ajudar-lo en moments d'angoixa o ansietat que podría patir.
 8. Valoració de la necessitat de suport i tractament terapèutic: totalment extern al centre d'estudi de l'alumne i amb previ conseniment de la família.

Proposta d’actuacions amb l’alumne/a ciberassetjador/a i altres alumnes seguidors:

 1. Mesures de detecció: investigar qui inicia l'assetjament a l'aulmne.
 2. Mesures de control: trasmetre el missatge de que no es tolerarà res relacionat amb tal i les conseqüencies que pertanyen.
 3. Responsabiltats: potenciar les formes de demanar disculpes al alumne adectat, sempre davant d'un adult.
 4. Mesures correctes cautelars: el centre aplica les mesures correctes en base al decret d'autonomia dels centres educatius. Marcar la sanció correcta obrint un expedient.
 5. Mesures educatives: actuacions assesoredes en tot moment pel professorat orientador i el tutor.

Intervenció amb la família de l'alumne ciberassetjat:
 • Informar a la família afectada i sol·licitar la seva col·laboració.
 • Donar a la família la possibilitat d'expressar els seus sentiments i ajudar-los a analitzar la situació.
 • Mantenir reunions per informar de les mesures que s'han pres i compartir aquelles que impliquen la seva participació.
 • Mostrar a la família la necessitat del seu fill/a de millorar les seves competències socioemocionals.
 • Oferir a la família pautes per actuar amb el seu fill/a.
 • Orientar a la família envers rebre suport extern per superar el problema si és necessari.

Intervenció amb la família de l'alumne ciberassetjador:
 • Informar a la família de la gravetat del problema i que això no es pot permetre.
 • Demanar la col·laboració a la família per tal que el seu fill/a es disculpi i repari el que ha fet.
 • Donar a la família la possibilitat d'expressar els seus sentiments i ajudar-los a analitzar la situació.
 • Mantenir reunions per informar de les mesures que s'han pres i compartir aquelles que impliquen la seva participació.
 • Mostrar a la família la necessitat dels fills/es d'aprendre a relacionar-se d'altres maneres.
 • Oferir a la família pautes per treballar amb els seus fills l'autocontrol, l'autoestima i l'empatia.
 • Orientar a la família envers rebre suport extern per superar el problema si és necessari.

Recursos per ambdues famílies

A través del portal Família i Escola. Junts x l'Educació del Departament d'Ensenyament les famílies poden trobar:
 • Guia de prevenció i detecció del ciberassetjament
 • Educació en l'ús de les tecnologies
 • Acompanyament escolar a casa

Actuacions amb el grup classe
 • Tolerància 0 a qualsevol actitud agressiva, inclòs el ciberassetjament.
 • Analitzar i seguiment de les reaccions i l'ambient de la classe.
 • Crear un clima de rebuig envers el ciberassetjament.
 • Eliminar el tòpic de "xivato" per aquells que denuncien aquestes situacions.
 • Fomentar una ajuda mútua entre els alumnes.
 • Programes de competència social.
 • Educar en la gestió positiva de conflictes.
 • Treballar l'assertivitat a través de programes d'habilitats socials.
 • Fer servir estratègies per cohesionar el grup.
 • Treballar les guies de prevenció del Departament d'Ensenyament a les tutories.

martes, 10 de noviembre de 2015

Mobile learning

Les tecnologies mòbils formen una part cada cop més important de la nostra vida. Tant és així que han arribat a les aules, de manera que permeten als aprenents interactuar i cercar informació en el moment en que els hi fa falta.

També és important la seva funció personalitzadora de l'aprenentatge i la seva adaptació a les necessitats de cadascun dels alumnes.

Tenen un ús pedagògic ja que augmenta el sentit comú i la formació dels alumnes. La prohibició del seu ús és un error no reconegut.

L'ús del mobile learning fa que l'aprenentatge sigui continu, no només a l'aula sinò també a casa.

Els docents també han de saber on trobar recursos de qualitat a travès de les apps i les flippedclassroom, i també han de fer aprendre als alumnes els objectius de l'aprenentatge sobre l'ús de les noves tecnologies.sábado, 7 de noviembre de 2015

Storytelling

L'exemple més clar que hem trobat a la xarxa d'Storyboard ha sigut un spot publicitari que parla del seu producte. el "zumo de limon". En aquest veiem com l'Storyboard és una gran eina d'animació i de publicitat que aconsegueix captar tota la atenció de l'espectador a partir d'una petita història. Per tant, creiem que és una gran eina com educadors que som. Però també com reflecteix el que ens vol transmetre d'una forma clara i precisa. El que més ens ha impactat és la força sensacionalista que té el missatge d'un Storytelling, com és el d'aquest cas:El Storyboard que el nostre grup ha creat ha sigut a partir d'aquestes vinyetes animades, i per últim hem realitzat el nostre video de Storytelling:


martes, 3 de noviembre de 2015

Identitat digital

Amb l'aplicació de takethislollipop.com hem pogut veure com a una xarxa social tan comú com és Facebook i que fem servir gairebé tots els dies, pot saber qualsevol persona coses de la teva vida.
No ens adonem, o no li donem importància, a tota la informació personal que exposem a tothom. Veiem com ens poden controlar d'una manera molt fàcil i que nosaltres ho permetem inconscientment.
Tots tenim que prendre consciència del que és tenir les teves dades a la xarxa i utilitzar una xarxa social ja que avui en dia els nens cada cop tenen un perfil a edats més tempranes. La falta de control dels seus pares o responsables pot ocasionar casos de pederàstia i bulling.

martes, 22 de septiembre de 2015

Los 10 mandamientos del docente

Hacer este trabajo nos ha hecho reflexionar sobre la importancia que está cobrando la tecnología en la educación de hoy en día y los cambios que estamos viviendo.

Los futuros educadores tenemos que concienciarnos de la importancia de una buena formación en este ámbito para poder aplicarlo el día de mañana.